ΕλληνικάEnglish

Μήτηρ μου Γεννήτωρ

 

Μήτηρ μου Γεννήτωρ κόσμων και συμπάντων οδήγησον τα τέκνα Σου εις την οδόν της ψυχής των, εις την αίσθησιν της ζώσας εν σώματι ψυχής. Απάλυνον τους πόνους, τούς εκ της πλάνης προερχόμενους, κατέδειξον την οδόν της Αληθείας, αγκάλιασον τα ψυχάς και τα σώματα των υιών και θυγατέρων Σου ίνα εκ της θωπείας Σου ιαθούν ευφρανθούν, ζεσταθούν, δονηθούν και ενωθούν εις το Άπειρο Εν.

 

Μήτηρ Γεννήτωρ προς Σε μεγαλύνομεν, την Θεία Σου Ουσία κοινωνούμεν ίνα διά της ενεργείας Σου γεννηθώσι καινοί κόσμοι παλλόμενοι εκ δονήσεων απείρου κάλλους. Εκλέπτυνον διά της ωραιότητός  Σου τους οφθαλμούς και τα ώτα ημών, Μήτηρ θεραπαινίδα. Αγίασον διά της αχράντου καθαρότητος τα σώματα ίνα ως κεκαθαρμένα ανοιχθώσι διά να κατοικήσει εις αυτά η ζώσα ψυχή.

 

Παρθενοποίησον τα ψυχάς διά της αγνότητός Σου ώστε εξ αυτών γεννηθεί ο Υιός της Αληθείας.  Διέχυσον Πνεύμα ‘Αγιον, Χρυσαυγές, Πνεύμα Αληθείας, Σοφίας, Αγάπης και Δυνάμεως εις τους Σύμπαντες Κόσμους. Κατέκλυσον διά της Ευλογίας Σου την γην, ίνα σεισθεί εκ θεμελίων αποβάλλοντας πάν ψεύτικο, πάν άσχημον, πάν αρνητικόν μη δονούμενον  εις τας ποιότητας της Δικής Σου ωραιότητος.

 

Φύτευσον εις  όλην την πλάσιν τον σπόρον της Αμώμου συλλήψεως, ίνα αυτός καρποφορήσει εις αέρα, υδάτα, έδαφος, ψυχάς και σώματα, εις άπαντα τα έμβια και άβια επί της Γης. Επισκίασον με το πάναγνον πέπλον Σου εκάστη ψυχή, ίασον αυτήν, αφαίρεσον στοιχεία φόβου, ενοχής, θυμού, πόνου και ενέδυσέ την με τον Πάλλευκο μανδύα του Φωτός Σου.

 

Σε υμνούμεν, Σε δοξολογούμεν, Μήτηρ Ανάσα και Πνοή της Δημιουργίας. Ψάλλομεν τοις πάσιν εν χορδαίς και άρπαις την Θεότητά Σου, ω Χριστίνα χαίρε, τον Χριστόν γεννήσασα και μετ’ Αυτού περιπατούσα ως  Θεός Μητέρα Δύναμη ομού με τον Υιόν της Αγάπης.

Αναγγέλλωμεν την εκ νέου έλευσίν Σου διά την παρθενοποίησιν της Νέας Γης ίνα ως Μήτηρ Εμπιστοσύνη ετοιμάσεις τον άνθρωπον να αποδεχθεί και ακολουθήσει τον νέον Υιόν Σου.

 

Αλληλούια δόξα Σοι ο Θεός. Οι ουρανοί  αγάλλονται την της Γης ανακαίνισιν.

 

Χαίρε Μάνα των ψυχών, Χαίρε Ήλιε Φωτοδότη, Χαίρε Φως ανέσπερον εις πάντας τους αιώνας.

Ελένη  Τσακασιάνου

Μοιραστείτε το