ΕλληνικάEnglish

Πιστεύω (12-04-2013)

Μήνυμα – Προσευχή

 δόθηκε από τον Ιησού μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου

στις 12 Απριλίου 2013, ώρα 15:10

 

Πιστεύω έναν Θεόν μόνον και αληθινόν με Υιόν γεννημένον εκ της Μητρός του Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα.  Με Πνεύμα Θεού και Σωτήρος της Γης ημών, ως σωθήτε πλανήτην Γη εν ανθρώποις ευδοκία. 

Εν τη Βασιλεία των Ουρανών άγγελοι ελάλησον τον ερχομόν του εις την Γην.

Άνοοι, ασώματοι, είδον, ήλθον και απήλθον. 

Εν τη σήμερον ημέραν ελθέτω ως Πνεύμα Άγιον λαλώντας ψαλμών αγγέλων, ηχώντας σάλπιγγες εξ Ουρανού, και κατερχόμενος εν δόξει, εν τιμή εις τα σώματι και πνεύματι ανθρώπων ορατότας  ζώντας εκ νεκρών, ανασάνοντας αέραν αιθέριον, πίνοντας ύδατος εξ ουρανού εν λαβόντας εν αφέντας άφεση αμαρτιών· ούτω εστί η Βασιλεία των Ουρανών λαβόντας Θεόν έναν μόνον εις τας ψυχάς υμών. 

Ως  των αγίων και οσίων πνευμάτων εγένετο άνθρωπος επί της Γης, εις την αιώνιον ζωήν εβαδίσατο και ευλογήσατο από Πνεύμα Άγιον, λαβόντας ων αφήσαντο το νέον εκ του παλαιού ή τω αληθεία και φως. 

Θεέ μου και Κύριέ μου, ζητώ την ευλογίαν σου, και στην πορεία μου τον Πνεύμα το Άγιο να με οδηγεί στον δρόμον της Αλήθειας επί της Γης και του Φωτός εκ του Ουρανού.

 

Αμήν.


Μοιραστείτε το