ΕλληνικάEnglish

Η Δευτέρα Παρουσία και η Θέση των Ψυχών στη Σκάλα του Ουρανού

Το Μήνυμα που ακολουθεί δόθηκε από τον Κύριο μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου την Τετάρτη 15/10/2014 και είχε θέμα: «Η Λογική της Ψυχής».


Έλαβον Φως και Γνώσην αυτών, ως συνέβησαν σε εκείνη τη ζωήν, ως αυτό άφησον σήμερα ως Πέτρος και έλαβον αυτού Σοφία και Λογική Ψυχής.  Έλαβον αυτόν και εγεννηθήτω ως αυτή, και έλαβε αυτή Λογική και Σοφία Ψυχής. Ως αυτών αυτή περπάτησον εδέχθησον και έλαβον εν Ψυχή εν τη Θελήσει εν Ανάγκη αυτής και φώτισον τον Δρόμο των Ψυχών δια την Διαδρομήν τους εις την Γην.

«Ήλθον, είδον και απήλθον» ως αυτό συμβεί εις την Γην ως Δευτέραν Παρουσίαν και ευλογήθει η Διαδρομή ως Φως, Χαρά, Αγάπη, Ευδαιμονία.

Εθέλησον αυτοί τον Διαδρομή τούτην και περπάτησον ως Ανάγκη Εαυτού. Έλαβον Γνώση, Θέληση, Ανάγκη και Διάρκεια δια τη Διαδρομή τούτην, ως Εγώ κατέβω ως Πνεύμα Άγιον στη Γη και λαμβάνουσιν οι Ψυχές την Θείαν Θέλησην, Θείαν Σοφία, Θείαν Αγάπη ως αυτοί πορευθούν την Διαδρομήν τούτην.

Και θέαθειν το Κακό εκ του μακρόθεν, εκ την αριστερήν κάτωθεν Πόρτα, Σκάλα δια την Διαδρομή των Ψυχών ως αυτή κλείσει και ανοίξει η Θεία Θέληση, η Θεία Χάρη και η Θεία Σκάλα εις το Φως του Ουρανού. Και ευλόγησον αυτάς τας ψυχάς ως εθέλησον και έλαβον το Φως και προχώρησον και άφησον Δεδομένα ως αυτοί θελήσουν τη διαδρομήν τούτην. Ως την Σκάλα περπατήσουν εις τον Πρώτον, εις τον Δεύτερον, εις τον Τρίτον, εις τον Τέταρτον εις τον Πέμπτον, εις τον Έκτον, εις τον Έβδομον, εις τον Όγδοον, εις τον Ένατον, εις τον Δέκατον, εις τον Ένδέκατον, εις τον Δωδέκατον Χώρον τούτου και ελάβουν εξ αυτού τη Θέση τους ως Αξία Εαυτού.

Ως η Αλήθεια πραγματώθει και η Θεία Χάρη ευλόγησον την Γην τούτην εις την Ελλάδα, εις την Αθήνα, εις την Γλυφάδα, εις τους ανθρώπους ως αυτοί θέλησον και έλαβον την Θείαν Χάρην ως Φως, ως Φωνή, ως Γνώση, ως Θέληση, ως Ανάγκη, ως Αγάπη Εαυτού και ευλογήσαντες μέσα από τα σώματά σας την Διαδρομήν, τον Δρόμον και των Χωρών αυτών εις την Γην.

Λαμβάνουν σήμερα ο Πρόδρομος και ο Πέττρος ως κλείσουν την Πόρταν αυτήν και περπατήσουν ως Δαυίδ και Χριστίνα εις την Γην τούτην, ένωσην της Δύναμης και της Αγάπης, ένωσην του Αρσενικού και του Θηλυκού, ένωση της Θείας Διαδρομής ως λάβουν οι άνθρωποι τη Γνώσην και την Θέληση της Δευτέρας Παρουσίας.

Ως διαδοθεί η Δευτέρα Παρουσία εγένετο στη Γη και αυτή εγεννήθη μέσα από τη Θέληση συτών. Η Διαπραγμάτευση ετελείωσε, το Κακό συρρικνώνεται, το Φως απλώνεται.

Ως Θεία Χάρη και Αγάπη Εαυτού ελάβατε εσείς Γνώσην και Θέλησην. Καλή Διαδρομή. Αμήν.

Μοιραστείτε το