ΕλληνικάEnglish

Βασιλεύ Ουράνιε

Μήνυμα – Προσευχή

Δόθηκε από τον Ιησού στις 1/5/2013 (11:10)

Μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου


 

Βασιλεύ Ουράνιε Πατέρα ημών και πάντων πλανητών, ψυχών, δυνάμεων του Φωτός και της Αλήθειας. 

Είδον επί της Γης το σκότος και το ψέμα και αισθανθεί την αλήθεια. 

Επί του σώματος και της ψυχής. 

Ως Εσύ Πατέρας όλων εδώρισες σώμα, ψυχή, πνεύμα, νου ως αυτά να προχωρήσουν και να ισορροπήσουν την Γην τούτη με Ζωή Ζώσα. 

Ως αυτά Θεέ μου και Πατέρα εκράτησον σήμερον και εμπόδισον να τα είδω. 

Ως αυτά Κύριε ευλόγησε εις την Γην τούτη και εδωρίσαντο ως δώρο και επορεύσαντο αυτά. 

Αμήν.

 

Μήνυμα – Προσευχή

Δόθηκε από τον Ιησού στις 1/5/2013 (15:00)

μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου


Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε το Πνεύμα της Αλήθειας, ο πανταχού παρών και τα πάντα εκπληρών, ει τους ανθρώπους επι της Γης ανάλαβον ως όντα, ψυχές, πνεύματος Αγίου. 

Εν αυτώ εποίησε ως κατοικούντες εις την Γην ζωήν, και επιθυμούντας την Βασιλείαν των Ουρανών. Ως καθάρισον και παρέδωσαν εις Αυτόν ου ποιήσας εις την σήμερον και απατάξαντες ενδύματα σαρκός, συναισθήματα πνεύματος, νοώντας την Αλήθεια του εαυτού και έντυσον με δόξαν αγίου δια την Βασιλεία των Ουρανών. 

Δοξάζοντας Σε Κύριε, Υιέ του Θεού και Μονογενή όπως εγώ εδόξασον το σώμα και το πνεύμα τούτο. 

Άφεση όλων των ενδυμάτων της σαρκός και του πνεύματος και έλαβον σήμερον απ’ Εσού ευλογίαν ως άνθρωπος επί της Γης. 

Ο σώζων εαυτό σωθείτω, καταλαμβάνει πνεύμα επ’ Ουράνιο και σοφία επί της Γης. 

Λαβώντας και αφέντας πορευθείτε εις τον δρόμον εσού ως εαυτός και πνεύμα αυτού εις την διαδρομή τούτην. 

Εις αυτάς τας ψυχάς αγγίσας την ψυχήν σωθήτω εν τω αυτώ. 

Αμήν.

 

 

 

 

Μοιραστείτε το